+46(0)707275127 info@west-tech.se

Villkor

Villkoren nedan gäller vid köp av tjänster eller produkter från West-Tech. Vid funderingar kring villkoren tveka inte att höra av er, skulle ni vilja ha en sammanställning i PDF-format är det inga problem. Kunden nedan kallad Uppdragsgivaren.
Allmänt
 • Dessa villkor gäller för samtliga tjänster och produkter levererade av West-Tech, TB Hillberg.
 • Om Uppdragsgivaren godkänt en design och produktion har påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill Uppdragsgivaren byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får Uppdragsgivaren betala en ny produktion enligt gällande prislista.
Avgifter & betalning
 • Avgifter utgår enligt West-Tech, TB Hillberg vid varje tid gällande prislista för tjänsten eller specificerad offert, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms 25 %). Betalning görs mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor och 15 % dröjsmålsränta.
 • Har full betalning inte skett senast 30 dagar efter det att påminnelse tillsänts Uppdragsgivaren äger West-Tech, TB Hillberg rätten att skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden om så krävs.
 • Vid försenad betalning utgår ingen påminnelseavgift. West-Tech, TB Hillberg äger dock rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.
 • Om Uppdragsgivaren byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta direkt och både muntligt samt skriftligt meddelas West-Tech, TB Hillberg.
 • Om Uppdragsgivaren inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Uppdragsgivaren , befriar tyvärr detta inte Uppdragsgivaren från betalningsskyldighet.
 • Uppdragsgivaren skall snarast meddela West-Tech, TB Hillberg om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid, satt till senast 10 dagar efter fakturadatum, förlorar Uppdragsgivaren rätt att göra invändning mot fakturan.
West-Tech's rätt
 • West-Tech, TB Hillberg äger rätten att säga upp avtalet om Uppdragsgivaren har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.
 • Grafiskt material anses levererat när Uppdragsgivaren godkänt materialet mottaget. West-Tech, TB Hillberg äger ej rätt att använda bilder eller övrigt material, som Uppdragsgivaren själv tagit fram, i andra sammanhang än för Uppdragsgivaren i fråga.
 • Webbsida anses levererad när den är online samt fått Uppdragsgivaren godkännande. West-Tech, TB Hillberg äger ej rätt att använda bilder eller text, som Uppdragsgivaren själv tagit fram, i andra sammanhang än på Uppdragsgivaren hemsida/system.
Uppdragsgivarens ansvar
 • Om Uppdragsgivaren godkänt en design och produktion som påbörjats kan inga större förändringar göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek. Vill Uppdragsgivaren byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får Uppdragsgivaren betala en ny produktion enligt gällande prislista med visst utrymme för kompromiss.
 • Uppdragsgivaren förbinder sig att alltid följa svensk lagstiftning.
 • Uppdragsgivaren ansvarar även för all information denne publicerar på sin hemsida. Och det är Uppdragsgivaren som skall lägga in information på hemsidan om inte ett serviceavtal har beställts och avtalats.
 • Om West-Tech, TB Hillberg beställer webbhotell för hosting av hemsidan åt Uppdragsgivaren tar West-Tech, TB Hillberg inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.
Tidpunkt för leverans av tjänst eller produkt
 • Sker enligt överenskommelse inom avsatt tidsram. West-Tech, TB Hillberg tar tyvärr inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att Uppdragsgivaren varit sen med att lämna in material som krävs för att färdigställa uppdrag eller en leverans, flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.
Möten med Uppdragsgivare gällande rådgivning mm.
 • Ingen utbildning ingår vid leverans av webbsidan men går att köpa till. Detta kan ske dels genom telefonmöten eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras Uppdragsgivaren enligt överenskommelse.
Exempel på övriga tjänster som inte ingår i leverans av webbplats
 • Flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst och flytt av domän. På dessa samt andra liknande tjänster som ligger utanför produktionen av själva hemsidan kommer West-Tech, TB Hillberg ta ersättning enligt tidlön om det inte anges ingå enligt överenskommelse.
Uppdatering av mjukvara
 • Då webbplatserna West-Tech, TB Hillberg förser bygger på WordPress-kodning som ständigt är under utveckling kommer det med jämna mellanrum nya versioner av WordPress. Om icke Uppdragsgivaren valt att upprätta ‘Support- och serviceavtalet’ vid köp av webbplats tar West-Tech, TB Hillberg inget ansvar för att funktioner, utseende, eller att själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av WordPress. West-Tech, TB Hillberg ansvarar annars enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress. Samma sak gäller de plug-in’s som används på webbplatsen. West-Tech, TB Hillberg erbjuder alltid att ta säkerhetskopior av Uppdragsgivarens webbplats och genomföra en uppdatering när en ny version har släppts, för detta arbete debiterar West-Tech, TB Hillberg enligt tidslön såvida inte ‘Support- och serviceavtalet’ upprättats. Om någon funktion, utseende eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen av WordPress eller nya versionen av plug-in’et erbjuder West-Tech, TB Hillberg att försöka lösa det enligt tidlön, annars installeras den sedan tidigare befintliga versionen. Uppdragstagaren kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå för problem gällande detta.
Innehållsansvar
 • Om West-Tech, TB Hillberg fått i uppdrag att lägga in texter på webbplatsen är det Uppdragsgivarens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan godkänns och levereras. West-Tech, TB Hillberg ansvarar inte om något är felskrivet på webbplatsen efter att Uppdragsgivaren gett godkännande såvida det inte avtalats att West-Tech, TB Hillberg skall korrekturläsa och förbättra texterna mot ersättning. Om West-Tech, TB Hillberg fått i uppdrag att producera textinnehållet till en webbplats står West-Tech, TB Hillberg ansvarig för att korrekturläsa och granska innehållet innan leverans och publicering.
Referenser
 • West-Tech, TB Hillberg äger rätt att använda samtliga produkter och material som referens i samtal med annan kund samt som exempel på www.west-tech.se och andra digitala kanaler administrerade av West-Tech, TB Hillberg.
Länkning & creditline
 • West-Tech, TB Hillberg äger rätt att på ett diskret sätt applicera en länk till www.west-tech.se på varje producerad webbplats fotnot. Denna länk ska vara diskret och självklart inte på något sätt förstöra sidans design. Om Uppdragsgivaren önskar kan den betala en mindre engångskostnad för att ta bort länkning till West-Tech.
Priser & offerter
 • De priser som anges i offert till Uppdragsgivaren gäller i en (1) månad om inget annat anges. • Priserna på www.west-tech.se är alltid presenterade exklusive moms. • Har Uppdragsgivaren inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom en (1) månad från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris. • Nuvarande tidlön för West-Tech, TB Hillberg startar från 500 SEK exklusive 25% momsbelopp och avslutad halvtimme debiteras.
Force major
 • Båda parterna i dessa vilkor ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalet fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
Support
 • Efter att webbplatsen är levererad och godkänd av kunden ingår endast begränsad support om inte ‘Support- och serviceavtalet’ upprättats.
 • West-Tech, TB Hillberg siktar på att besvara alla supportärenden inom 72 timmar men lämnar inga garantier på hur snabbt ett svar kommer.
 • West-Tech, TB Hillberg erbjuder Uppdragsgivaren support enligt överenskommelse. Support definieras som ”ärenden där kunds problem avhjälps utan utvecklingstid”. Detta innebär att ärenden där programmering krävs för att avhjälpa kunds problem generellt inte anses som support och därför kommer debiteras enligt rådande tidlön. Undantaget är följande:
 • Vid felsökning där felet ligger utanför West-Tech, TB Hillberg kontroll debiteras kunden enligt gällande tidlön. Ex. Om kund gör en felanmälan rörande åtkomst av webbplatsen och det visar sig att felet inte ligger hos West-Tech, TB Hillberg utan t ex hos Uppdragsgivarens internetleverantör eller webbhotell så debiteras alltså Uppdragsgivaren enligt gällande tidlön. Ligger felet hos West-Tech, TB Hillberg åtgärdas det så snart som möjligt.
Tvist
 • Tvist angående tillämpningen eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, om Uppdragsgivaren är en näringsidkare, avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkats uppenbart inte överstiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman.
 • West-Tech, TB Hillberg äger utan hinder av ovanstående rätt att föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för avtalade tjänster.
  Senast uppdaterad: 2016-01-01